هادی و صمد در نمایش برخورد سوم

هادی و صمد در نمایش برخورد سوم
29
/Jun
Sunday
2014

هادی و صمد در نمایش برخورد سوم

Location
Santa Clara, California, USA
Venue
Santa Clara Convention Center
Time
07:30 pm
Info
510-885-8200

برخورد سوم کاری از دو هنرمند سرشناس ایران، هادی خرسندی و پرویزصیاد ..
برخوردسوم به گفته‌.ی پرویز صیاد، برخوردی متفاوت میان صمد و هادی خرسندی، شخصیت های این نمایش است. دراین نمایش، همچون کارهای مشترک دیگرهادی خرسندی و پرویزصیاد، به مسائل و مشکلات جاری در ایران به شکلی نمایشی و در قالب طنز پرداخته می شود. برای نمونه می توان به موضوع فروش کلیه درایران به دلیل نیاز شدید مالی مردم اشاره کرد.این دو هنرمند سرشناس ایران در نمایش برخورد سوم به مسائل بین‌.المللی در رابطه با ایران مانند جنگ داخلی سوریه نیز می‌.پردازند و می‌.کوشند تا با طنز به نقش جمهوری اسلامی دراین ماجرا بپردازند. مسائل روز ایران مانند انتخابات ریاست جمهوری نیز ازچشم این دو هنرمند دورنمی ماند. دراین رابطه هادی خرسندی پیش ازاین در گفتگویی رادیویی ضمن تاکید بر پرداختن به چنین رویدادهایی، آنها را گذرا و درعوض کار هنرمندان را ماندگار دانسته بود.